งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก)

               ทางหลวงหมายเลข 121 เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงการขนส่งจากจังหวัดอุบลราขธานี ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งแนวเส้นทางดังกล่าวผ่านพื้นที่ตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีสภาพทั่วไปเป็นย่านชุมชน และมีข้อจำกัดในการขยายทางหลวง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาโครงข่ายดังกล่าวเพื่อรองรับการขนส่งที่จะมีเพิ่มมากขึ้น หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงได้พิจารณาให้ดำเนินโครงการทางเลี่ยงเมืองจังหวัดอำนาจเจริญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญอีกทางหนึ่งด้วย

                โดยในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาสำหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) นั้น รวมระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th