โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ปี 2562 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้)

Engineering Services and Detailed Design of the Four - Lane Highway, Bypass of Phanatnikhom (South)

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)

Engineering Services and Detailed Design of the Four - Lane Highway, Bypass of Srisaket (North Side)

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

Feasibility Study of Burapha Withi Expressway Connecting Chonburi Bypass

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกท่าเหียะสมานสามัคคี)

The Public Transportation Red Line in Chiang Mai (Nakornping Hospital - Mae Hia Saman Samakkhi Intersection)

โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Survey and Design of Ban Bueng Urban Road, Chonburi Province

โครงการจ้าง ศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

Survey and Detailed Design Taxiway of U-Tapao International Airport

โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางหลวง

Procurement Consultant to Upgrade The Highway Safety Project

โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทยเมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Survey and Detailed Design of Dawei Road Link Thailand, 2 Lanes Road Project

โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)

Transit - Oriented Development


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th