งานจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

Study of the communication network development model in the Northeast and North provinces connected to the study corridors area under the GMS framework to support economic and tourism development of Bangkok

งานจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

Detailed Design of New Passenger Terminal Building and Revision of EIA Report for Bueng Kan Airport Construction Project, Bueng Kan Province 1 location

งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

Survey and Design for Chiang Mai Airport Development Project : Phase 1

งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

Survey and Design for Don Mueang Airport Development Project : Phase 3

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

The Feasibility Study of Engineering, Economy, Finance and Environmental Impact : Srinakarin - Suvarnabhumi Airport Expressway Project

งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 332 ถึงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332

Survey and Conceptual Design Highway Route 3 at the beginning of Highway no.332 Intersection and its and point.

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลำปาง

Survey and Detailed Design of Lampang 4-Lane Highway Bypass.

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

Feasibility Study of the New Bypass Line, Phanatnikhom.

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4156 สาย อ.เขาพนม-อ.ทุ่งใหญ่

Survey and Design 4-lane on Highway No.4156, Khao Phanom District - Thung Yai District Project


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th