การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

Feasibility Study of the New Bypass Line, Phanatnikhom.


ปีที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุดตามสัญญา)

-       ช่วงเวลาตามสัญญา :  ม.ค. 2559 – เม.ย. 2560

  1. ประเภทของงาน

-       สะพาน

สะพานความยาว 210 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 220 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 260 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 280 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 350 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 280 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 360 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

สะพานความยาว 480 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 40 เมตร

-       ถนน

        ทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร เขตทาง 60 เมตร รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร

 

2.    งานที่ที่ปรึกษาให้บริการ

  • งานสำรวจแนวทางและระดับ รายละเอียดภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค
  • งานสำรวจและวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา พื้นที่แหล่งวัสดุ ตรวจสอบปริมาณคุณสมบัติของวัสดุงานทาง
  • งานออกแบบเบื้องต้น ด้านงานทาง งานโครงสร้าง สะพาน และทางแยกต่างระดับ
  • ดำเนินงานด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

 


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th