งานจ้างออกแบบก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จ.ยะลา 1 แห่ง

งานจ้างออกแบบก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่นๆ
ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จ.ยะลา 1 แห่ง


Construction Design, Environmental Impacts Study Expanding runways, Taxiways,
and Aprons with airport electric system and other components Betong Airport, Yarom Subdistrict, Betong District, Yala Province 1 Location


ในปัจจุบันทางวิ่งท่าอากาศยานเบตง รองรับได้เพียงอากาศยานขนาด 80 ที่นั่ง ยังไม่สามารถรองรับอากาศยานขนาด 180 ที่นั่ง ซึ่งสายการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่ให้บริการได้ กรมท่าอากาศยานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท่าอากาศยาน ขยายทางวิ่ง และองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการให้บริการสนามบินในอนาคต และเหมาะสมในการพัฒนาท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการออกแบบ ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผู้โดยสายและสายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th