การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก

          จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองหลักภูมิภาค เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีโบราณสถานจำนวนมาก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลกยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างสหภาพเมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ตามแนวเส้นทางถนน East-West Corridor และอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะพัฒนาโครงการระบบรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง จะทำให้เมืองพิษณุโลกมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวการเมืองเป็นไปอย่างรวมเร็ว โดยเฉพาะการขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์และปริมาณรถยนต์ ประกอบกับเมืองพิษณุโลกไม่มีระบบขนส่งสาธารณะจึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรและขนส่ง ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อนาคตเมืองพิษณุโลกจะเกิดวิกฤตด้านการขนส่งและจราจรจนยากต่อการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมือง

          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เห็นว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลาง และมีปัญหาด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธาราณะเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ราชการ แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน


สามารถรับชมวีดีโอโครงการได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้....

https://www.youtube.com/watch?v=6ztoToLNNb4

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th