งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลำปาง

          จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแพร่

          ปัจจุบันบนทางหลวงหลายสายของจังหวัดลำปางมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและคับคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางหลวงหมายเลข 1 และ 11 ซึ่งเป็นทางสายหลักที่ผ่านตัวเมืองลำปาง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในบริเวณตัวเมืองลำปาง และในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากเป็นทวีคูณ การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปางจะเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุดังกล่าว ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของจังหวัดลำปาง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

          นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับความปลอดภัยในการสัญจร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงตามนโยบายแผนงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th