การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 203 หล่มสัก-หล่มเก่า-เลย

              ทางหลวงหมายเลข 203 หล่มสัก-หล่มเก่า-เลย เป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังจังหวัดเลย ซึ่งในปัจจุบันกรมทางหลวงมีแผนงานในการขยายช่องจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้ทาง รวมถึงช่วยส่งเสริมแผนการพัฒนาโครงข่ายต่างๆ ในพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าแนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ซึ่งเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th