งานจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

งานจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

Detailed Design of New Passenger Terminal Building and Revision of EIA Report for Bueng Kan Airport Construction Project, Bueng Kan Province 1 location.

เพื่อให้มีการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นประตูด้านตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงจากทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศเวียดนาม มุ่งตะวันตก ผ่านลาว ไทย พม่า ออกสู่มหาสมุทรอินเดีย แต่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดระบบการขนส่งทางอากาศ ซึ่งจะช่วยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดที่ตั้งท่าอากาศยานบึงกาฬ ออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา


เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา กรมท่าอากาศยานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566    ให้ดำเนินการแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง โดยคัดเลือกผู้ให้บริการออกแบบ เป็นผู้ออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ   ให้สามารถรองรับผู้โดยสารในอนาคต เป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎหมายที่กำหนด


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th