งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

Survey and Design for Chiang Mai Airport Development Project : Phase 1

ความเป็นมาของโครงการ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานที่ใช้ร่วมกันระหว่างกิจการพลเรือนและทหาร โดยมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 1,605 ไร่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ทชม" ในปี พ.ศ.2562 ทชม. มีปริมาณผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 4 ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ทอท." โดยในปี พ.ศ.2558 มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการ 8.4 ล้านคน และเพิ่มเป็น 10.2 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560 ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารเฉลี่ยถึงร้อยละ 11 อันเนื่องมาจากการแข่งขันของราคาค่าโดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ และความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของชาวจีนที่ผ่านมา

ในขณะที่ปัจจุบัน ทชม. มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี ซึ่ง ทอท. ตระหนักถึงการเจริญเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ดังนั้น จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 2 ระยะ เพื่อให้ ทชม. มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานที่สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้อีก 20 ปีอย่างยั่งยืน โดยในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวจะพิจารณาโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของ ทชม. ให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคนต่อปั แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5.30 ล้านคนต่อปี ผู้โดยสายภายในประเทศ 11.20 ล้านคนต่อปี โดยจะใช้รองรับการเจริญเติบโตของ ทชม. ในอนาคตต่อไป

เพื่อให้การพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่าง ๆ นโยบายของรัฐรวมไปถึงยุทธศาสตร์ของ ทอท. และแผนแม่บทการพัฒนา ทชม. ดังนั้น ทอท.จึงเห็นควรให้มีการจัดจ้างงานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th