งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

Survey and Design for Don Mueang Airport Development Project : Phase 3

ความเป็นมาของโครงการ

นเดือน กันยายน 2549 ทดม. ได้ยุติการให้บริการเที่ยวบิน โดยเที่ยวบินได้ย้ายไปให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต่อมา ในปี 2550 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการใช้ประโยชน์ ทดม. ให้สายการบินภายในประเทศที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศใช้ ทดม. ตามความสมัครใจ

เพื่อเป็นท่าอากาศยานรองรับการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) และ/หรือ เส้นทางการบิน ภายในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของความสมัครใจของสาย การบิน ทดม.

แต่อย่างไรก็ตามจากการเจริญเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารของ ทดม. ที่เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทุกปี ทอท. จำเป็นต้องพิจารณาแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโตภายใต้ข้อจำกัดทาง กายภาพของ ทดม. รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลทำให้การพัฒนาล่าช้า เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ทดม. มีความเป็นไปได้และ สามารถนำไปใช้ได้ตรงกับความเป็นจริง

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th