งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ปีที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุดตามสัญญา)   :   ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560

  1. ประเภทของงาน

-       สะพาน

สะพานความยาว 280 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 30 เมตร

สะพานความยาว 270 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 30 เมตร

สะพานความยาว 230 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 30 เมตร

สะพานความยาว 320 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร  ความยาวช่วงเสา 30 เมตร

-       ถนน / ทางหลวง     

ทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร เขตทาง 60 เมตร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร                                                                                                                                        


2.    งานที่ที่ปรึกษาให้บริการ

  • งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ พร้อมวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา พื้นที่แหล่งวัสดุ ตรวจสอบปริมาณคุณสมบัติของวัสดุงานทาง
  • ออกแบบรายละเอียดทางหลวง ทางแยก ครอบคลุมงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดด้านเรขาคณิต งานโครงสร้าง งานระบายน้ำ  ศึกษาพิจารณาคัดเลือกแนวทาง รูปแบบการขยายทางหลวง รูปแบบงานโครงสร้าง
    ที่เหมาะสม  และดำเนินการออกแบบรายละเอียดทางหลวง ทางแยก
  • งานออกแบบโครงสร้างสะพาน ทางแยก อาคารระบายน้ำ
  • งานออกแบบระบบระบายน้ำ ช่องการระบายน้ำ สะพานและโครงสร้างระบายน้ำอื่นๆ โดยศึกษาลักษณะทาง
    อุทกวิทยา สภาพการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ ระบบน้ำทิ้งจากชุมชน

 

 

 

 

 

 

 


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th