การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย - มาเลเซีย สายสตูล – เปอร์ลิส

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย - มาเลเซีย สายสตูล – เปอร์ลิส

FEASIBILITY STUDY OF ECONOMIC, ENGINEERING AND ENVIRONMENT IMPACT

THE ROUTE DEVELOPMENT CONNECTING THAILAND - MALAYSIA BETWEEN SATUN – PERLIS


โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย - มาเลเซีย สายสตูล – เปอร์ลิส เป็นโครงการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ สามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia -Thailand Growth Triangle: IMT – GT) และแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยกลยุทธ์ร่วมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (Thailand – Committee on Joint Development for Border Areas: JDS) ซึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดสตูลและประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาเป็นเมืองท่าฝั่งอันดามัน (Andaman Gateway) สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาของจังหวัดสตูลในการเป็นประตูสู่อาเซียนทางตอนใต้ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดสตูล – รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย


เนื่องจากปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและมีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น และเพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงการฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดต่อประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ (สศช.) จึงเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจของบริเวณพื้นที่อิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการฯ รวมถึงแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคของทั้งสองประเทศในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th