โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ

โครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ

Survey and Design 4-lane of New Highway Connecting Highway No.2 to Highway No.222 ,Udon Thani - Bueng Kan Project

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับงานที่ดำเนินการจะครอบคลุม ถึงโครงการใหม่ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศอาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น
4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม
งานก่อสร้างเป็นทางลาดยาง มาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว กรมทางหลวงจะต้องจัดเตรียมโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะงานสำรวจและออกแบบ ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การเตรียมโครงการเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทยตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบ่งงานส่วนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาช่วยในการสำรวจและออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้งานสำรวจและออกแบบเป็นไปตามแผนทันกับงานโครงการก่อสร้าง และงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการได้เมื่อมีแบบแล้ว

เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬแยกออกจากจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันการเดินทางจากอุดรธานีไปบึงกาฬมี
2 เส้นทางหลัก คือ จากอุดรธานีใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ไปหนองคาย ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 212 เลียบแม่น้ำโขงไปบึงกาฬ อีกเส้นทางใช้ทางหลวงหมายเลข 22 อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม ซึ่งเดินทางอ้อมทั้งสองเส้นทาง และอีก 1 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางรอง แต่ถ้าตัดเส้นทางใหม่อุดรธานี – บ้านดุง –บึงกาฬ จะสามารถลดระยะทาง ประหยัดเวลาได้มาก และยังสอดรับกับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 บึงกาฬ – บอลิคำไซ และเกิดเป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สนับสนุนจังหวัดบึงกาฬให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th