งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

ความเป็นมา

กรมท่าอากาศยาน เป็นหน่วยงานที่ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและจัดให้มีท่าอากาศยานตามผลการศึกษาวิเคราะห์และผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กรมท่าอากาศยาน จึงจัดให้มีโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา โดยกำหนดข้อมูลความเหมาะสมที่ สำคัญ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th