งานจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร ห่างออกไปเป็นระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร และห่างจากพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียนเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปโดยรถยนต์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาที นอกจากนี้แล้วสนามบินนานาชาติอู่ตะเภทยังตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดและท่าเรือจุกเสม็ดอีกด้วย

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าเรือ ปัจจุบันกองทับเรือยังคงใช้ประโยชน์เพื่อกิจการทางทหารเป็นหลัก โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 482,000 ตารางเมตร หรือ 303 ไร่ ประกอบด้วยลานจอดรถเครื่องบินที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ถึง 52 ลำ อาคารผู้โดยสายอาคารที่ 1 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร อาคารผู้โดยสารที่ 2 พร้อมสะพานเทียบเครื่องบิน 2 สะพาน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร ทางวิ่ง (Runway) มีความยาว 3,500 เมตร และความกว้าง 60 เมตร ซึ่งสามารถรองรับอากาศยานลำตัวกว้าง (เครื่อง Code E) ได้

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีความแตกต่างจากสนามบินนานาชาติอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากรองรับทั้งกิจกรรมการบินทางทหารและกิจการการบินพลเรือน ทั้งนี้ ในส่วนของกิจการการบินพลเรือนได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาซึ่งจัดตั้งโดยกองทัพเรือ และได้รับการรองรับโดยการการบินพลเรือน ในปี 2558 จำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการมีทั้งหมดประมาณ 368,000 คน แต่ภายหลังจากที่สายการบินไทยแอร์เอเชียนได้เปิดให้บริการ ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้ยเป็น 8000,000 คน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และในเดือนกันยนยน พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 3 ล้านคนเศษ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2561 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากก่า 1.5-2 ล้านคน หรือร้อยละ 900 ของจำนวนผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2558

ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบิน โดยจะเร่งขยายขีดความสามารถของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ให้มีความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคน ใน 30 ปี และ 30 ล้านคนใน 15 ปี ซึ่งโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุน อีกทั้งกองทัพเรือได้มีแผนก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ รวมไปถึงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) อู่ตะเภาแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการบินของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เดิม พร้อมทั้งถมบดดินอัด และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมและเหมาะสมกับการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) อู่ตะเภานี้ต่อไป

ดังนั้น กองทัพเรือ โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ จึงมีความประสงค์จะทำการจ้างผู้รับจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับทางวิ่งระยะที่ 1 และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน สนามบินนานาชาติอู่ตะเภท โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th