โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ

จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ รวมถึงเป็นศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร อำนาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดตอนบน ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร

การเดินทางไปยังจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบันจะต้องผ่านพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีเส้นทางหลักในการเดินทาง 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี - หนองคาย ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย-อุบลราชธานี (เลียบแม่น้ำโขง) เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 22 อุดรธานี-นครพนม ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 222 สกลนคร - บึงกาฬ ส่งผลให้การจราจรในเมืองเส้นทางที่ผ่านติดขัดและใช้เวลามากกว่าในอดีต เนื่องจากการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬความต้องการในการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กรมทางหลวงจึงได้พิจารณาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดบึงกาฬ ให้เพื่อรองรับการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดหนาแน่น ช่วยลดปริมาณการจราจรที่ผ่านบริเวณตัวเมืองหนองคายที่มีปริมาณจราจรสูง ด้วยการแยกการจราจรที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองให้เลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดอุดรธานีให้เชื่อมต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬโดยตรง


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th