งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

กรมทางหลวงได้จัดทาแผนพัฒนาทางหลวง โดยกาหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลาดับงานที่ดาเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศอาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยาง มาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอานวยความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ ในการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว กรมทางหลวงจะต้องจัดเตรียมโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะงานสารวจและออกแบบ ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การเตรียมโครงการเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทยตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบ่งงานส่วนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาช่วยในการสารวจและออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้งานสารวจและออกแบบเป็นไปตามแผนทันกับงานโครงการก่อสร้าง และงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดาเนินการได้เมื่อมีแบบแล้ว

จังหวัดแพร่และน่านเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยจะมีทางหลวงสายหลักพาดผ่าน คือ ทางหลวงหมายเลข 101 ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรติดขัดและด้วยเส้นทางเดิมมีเขตทางจากัดในช่วงเขตชุมชนในพื้นที่อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทาให้ไม่สามารถขยายช่องจราจรให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเพื่อเป็นเส้นทางเลือกใหม่ และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรดังกล่าว ช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง รวมทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH13) โดยเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป. ลาว ทางด่วนห้วยโก๋นไปสู่จีนตอนใต้ ซึ่งจะมีส่วนช่วงส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลก

กรมทางหลวงมีความประสงค์จะว่าจ้าง “ที่ปรึกษา” เพื่อให้บริการในการสารวจและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา สาหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง มีจุดเริ่มต้นโครงการ แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 101 ไปทางทิศเหนือ และจุดสิ้นสุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 15.60 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th