งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับงานที่ดำเนินการจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศอาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร หรือมากกว่างานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยาง มาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว

กรมทางหลวงจะต้องจัดเตรียมโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะงานสำรวจและออกแบบ ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การเตรียมโครงการเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทยตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบ่งงานส่วนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาช่วยในการสำรวจและออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้งานสำรวจและออกแบบเป็นไปตามแผนทันกับงานโครงการก่อสร้าง และงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการได้เมื่อมีแบบแล้วอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญกับประตูการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดโดยรถบรรทุกสินค้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 315 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และจังหวัดชลบุรี และใช้ทางหลวงหมายเลข 349 ทางหลวงหมายเลข 3246 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 344 และทางหลวงหมายเลข 331 ไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประตูการค้าชายแดนด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงมีแนวคิดจะก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านทิศใต้เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าและแยกการจราจรผ่านเมืองพนัสนิคมออกจากการจราจรท้องถิ่นภายในอำเภอพนัสนิคม ตามนโนยายและแผนงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงจึงมีความประสงค์จะว่าจ้าง “ที่ปรึกษา” เพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา สำหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงการ ต่อเชื่อมโครงการทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้) ไปทางทิศเหนือและมีจุดสิ้นสุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 315 ต่อเชื่อมโครงการทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้) ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th