โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

          ปัจจุบันการจราจรบนถนนสุขุมวิท บริเวณทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี ด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งมักมีรถเข้าและออกจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นจำนวนมาก ส่วนช่วงนอกเวลาเร่งด่วนจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตลอดทั้งวัน ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจรกับรถในทิศทางหลักจากถนนสุขุมวิท ที่ต้องการใช้ทางคู่ขนานเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่งผลให้รถชะลอตัวเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดแถวคอยต่อเนื่องสะสมไปตามถนนสุขุมวิทและถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

           ทั้งนี้จากการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนครถึงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

          ต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร  บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th