โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

          จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลายแห่งและมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination) ซึ่งมีจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากจุดแข็งของจังหวัดชลบุรีที่มีแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพในการแข่งขันทำให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกมายังจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ที่จะรองรับการขยายตัวของพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ

          กรมทางหลวงชนบท และ จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองบ้านบึงและพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th