โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางหลวง

          สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งทางด้านงานความปลอดภัยทางถนน และพร้อมที่จะก้าวไปกับความนำสมัยของเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสภาพถนนและสังคมของประเทศไทย เพื่อให้บริการผู้ใช้ถนนอย่างเท่าเทียม สะดวก และปลอดภัย โดยอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการทำงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนางานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง โดยคำนึงถึงประชาชนและส่วนรวม

          จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง พบว่ามีแนวโน้มของผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น มูลเหตุสันนิษฐานส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด และมักเกิดเหตุในบริเวณทางตรง จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เกิดจากข้อจำกัดทางกายภาพของถนน ซึ่งในประเด็นดังกล่าว สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารเพื่อยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

          ดังนั้น สำนักอำนวยความปลอดภัยมีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยที่ถูกต้อง เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณของกรมทางหลวงต่อไป


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th