โครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทยเมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

          ถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ช่ายแดนไทย – เมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นแม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ASEAN Connectivity) ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค เชื่อมอาเชียนกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะตัวออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากพื้นที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางในการขนส่งที่สำคัญในภูมิภาค

          การพัฒนาถนนสองช่องทางที่กล่าว นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นในขั้นต้นที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องในระยะแรก (Initial Phase) โดยโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงขนาด 2 ช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับชายแดนไทยที่ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ  138 กิโลเมตร โดยแนวถนนจะเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนประเทศไทย คือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี-ตำบลพุน้ำร้อน โดยหากโครงการถนนสองช่องทางฯ และโครงการทางหลวงพิเศษฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้เกิดโครงข่ายถนนเชื่อมโยงจากท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตาสหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมามายังท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th