งานจ้างที่ปรึกษางานคึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
  2. เพื่อจัดทำแผนการจัดระบบการจราจรในเขตพื้นที่ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน ตลอดจนแนวทางและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของโครงการนำร่องระบบขนส่งสาธารณะในพื้นศึกษา
  4. เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะหลัก รวมทั้งจุดจอดแล้วจรในเขตพื้นที่ศึกษา


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th