งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนบ้านนาเพ้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ถนนหมายเลข 12 (R12) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีบทบาทที่สำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub – region : GMS ) ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเชื่อมโยงประเทศไทย สปป. ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี) ผ่านโครงข่ายระบบคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นประตูการค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู่เวียดนาม และจีน ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 8 (R8) และถนนหมายเลข 9 (R9) พบว่ามีระยะทางสั้นที่สุด สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆ อันเป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องเข้ามาอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ร่วมกับถนน R9 เพื่อให้การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้สมบูรณ์มากขึ้น

          จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่าถนน R12 นั้น มีบทบาทที่สำคัญในอนาคตต่อโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งในอนุภูมิภาค อีกทั้ง ถนน R12 อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาขยายขอบเขตข้อตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน (Greater Mekong Sub-region Cross – Border Transport Agreement : CBTA ) จากถนน R9 เส้นทางเดียว ให้ครอบคลุมเพิ่มเติมตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปจนตลอดเส้นทาง R12 ด้วย ซึ่งควรจะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางที่กล่าว แต่เนื่องจากสภาพเส้นทางของถนน R12 บางช่วงยังไม่ได้มาตรฐานและเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ขาดสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่อการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆ ข้อตกลง พิธีการด้านศุลกากร เป็นต้น ทำให้ปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวในปัจจุบันยังมีปริมาณไม่มากนัก

          อย่างไรก็ดี การพัฒนาถนน R12 ใน สปป. ลาว มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย สปป. ลาว และเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ของทั้งสามประเทศ


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th