งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข3 ช่วงจุดตัดจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 332-จุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332

งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข 332 ถึงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332


ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีดังนี้


  • งานออกแบบระบบระบายน้ำ สำรวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารระบายน้ำเดิม สภาพแนวของทางระบายน้ำ
  • งานออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ เช่น โครงสร้างสะพาน ทางลอด อาคารระบายน้ำ ภูมิสถาปัตย์งานทาง
  • งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเบื้องต้น 


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th