งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม

งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ต.ร่องจิก-ต.สานตม

พื้นที่ศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ต.ร่องจิก – ต.สานตม ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อยจากศูนย์กลางถนนโครงการข้างละ  500 เมตร ตลอดเส้นทางของโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 21 กับทางหลวงชนบท ลย.4054 (ประมาณกิโลเมตรที่ 355+250) และจุดสิ้นสุดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 21 กับทางหลวงชนบท ลย.2002 (ประมาณกิโลเมตรที่ 379+500) รวมระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลร่องจิก ตำบลหนองบัว และตำบลสานตม ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


ลักษณะงานที่รับผิดชอบต่อโครงการนี้ ได้แก่

  • งานออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยกต่างระดับ และ อาคารระบายน้ำ
  • งานออกแบบระบบระบายน้ำ สำรวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารระบายน้ำเดิม สภาพแนวของทางระบายน้ำ
  • งานดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th