งานสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์ – ถนนพุทธสาคร

          การขยายตัวของปริมาณการจราจร มีชุมชน อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมากมาย ส่งผลให้ความต้องการการเดินทางมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โครงข่ายถนนสายหลักที่สำคัญในพื้นที่ประกอบด้วย ถนนเพชรเกษม และถนนพระราม 2 ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณจราจรใกล้เคียงกับความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรสูงสุดของถนนแล้ว ทำให้เกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยรวมในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในชั่งโมงเร่งด่วน

          กรมทางหลวงชนบท คำถึงถึงความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้พื้นที่ระหว่างถนนกัลปพฤกษ์ กับถนนพุทธสาคร เกิดสภาพเป็นพื้นที่ถูกปิดล้อมขนาดใหญ่ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทางแนวใหม่เพื่อเชื่อมโยงระหว่างถนนกัลปพฤกษ์ กับถนนพุทธสาคร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งและเพิ่มศักาภาพในการพัฒนาพื้นที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย


สามารถรับชมวีดีโอโครงการได้จากลิงค์ด้านล่างคะ

https://www.youtube.com/watch?v=IGjFF_ma8Rc

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th