งานสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

          เนื่องจากสภาพการจราจรในปัจจุบันบนถนนเทพารักษ์ มีการจราจรที่ติดขัดมาก อีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ที่ต้องการเดินทางไปถนนบางนา – ตราด สามารถไปได้ 2 ทางคือ ใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ที่มีการเก็บค่าผ่านทาง หรือทางหลวงหมายเลข 3256 ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางมีระยะห่างประมาณ 5 กิโลเมตร  กรมทางหลวงชนบทจึงเล็งเห็นความสำคัญที่ควรจะมีเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนเทพารักษ์ที่จะออกสู่ถนนบางนา – ตราด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรจากโครงข่ายการสนับสนุนเชื่อมต่อระบบขนส่งสายหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรปราการ ซึ่งมาสิ้นสุดที่ถนนเทพารักษ์ โดยจากการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเบื้องต้นของเส้นทางถนนเทพารักษ์ถึงบางนา – ตราด พบว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว

          เพื่อให้การพัฒนาโครงการ มีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม มีความปลอดภัยในการเดินทาง มีความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด กรมทางหลวงชนบทจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น


 วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อบรรเทาปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจร ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน


สามารถชมตัวอย่างวีดีโอของโครงการได้ตามที่ลิงค์ด้านล่างนี้...

https://www.youtube.com/watch?v=X2H3eXR1RSQ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th