งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างอู่แห้งตามสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการ โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง

          การท่าเรือฯ ประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างอู่แห้งตามสัญญาฯ และศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสิ่งทดแทน ได้แก่ เขื่อนจอดเรือ (Quay Wall) และท่าเทียบเรือ (Wharf) หรือสิ่งทดแทนอื่นๆ ซึ่งสิ่งทดแทนการก่อสร้างอู่แห้งตามสัญญาฯ นั้น จะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรที่มีคุณค่าการใช้ประโยชน์สำหรับกิจการอู่เรืออันจะยังคงความสอดคล้องกับวัตถุประของสัญญาฯ และมีมูลค่าก่อสร้างไม่ต่ำกว่าการก่อสร้างอู่แห้งตามสัญญาฯ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th