งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออก จ.ปทุมธานี

          ทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออก มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) อ.หนองแค จ.สระบุรี ผ่าน อ.ธัญบุรี และ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และจุดสิ้นสุดที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 55.500 กิโลเมตร ตัดผ่านทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ปท.1021  ทล.305 และ ทล.3312 เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งเชื่อมระหว่างจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี นครนายก และกรุงเทพมหานคร มีปริมาณจราจรมากโดยเฉพาะรถบรรทุก แต่ในสายทางยังมีปัญหาการทรุดตัวและการเลื่อนไหลของคันทาง ทำให้การสัญจรไม่สะดวกจนอาจเกิดอุบัติเหตุและสิ้นเปลืองงบประมาณในการบำรุงซ่อมแซม

          กรมทางหลวงชนบท ได้พิจารณาจากการเป็นโครงข่ายทางหลวง ปริมาณการจราจรและสภาพของถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออกแล้ว จึงให้มีการสำรวจและออกแบบรายละเอียดที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาปรับปรุงทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทาน เพื่อการก่อสร้างทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจราและน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นได้ และให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงคลองชลประทานและแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน อีกทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ระบบระบายน้ำ และการคมนาคมขนส่ง ตามแนวคลองชลประทานอย่างยั่งยืน


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th