งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ – ชัยภูมิ

          ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ ถึง ชัยภูมิ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้น การศึกษาและออกแบบขยายช่องทางการจราจรจาก 2 ช่องการจราจร เป็น 4 ช่องการจราจร เพื่อรองรับการเดินทางจาก จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยภูมิ จึงมีแนวทางที่มีความเหมาะสม ซึ่งการพัฒนาทางหลวงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางการติดต่อธุรกิจ และการขนส่งสินค้าสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยช่วงทางที่จะทำการออกแบบมีลักษณะแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับกับที่เนินที่มีความลาดชันสูงแลปานกลาง ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเบื้องต้น พบว่า โครงการตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทองและพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2 จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th