โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตรเป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก รถขนส่งสินค้าจำนวนมากต่างก็มุ่งเข้าสู่เขตอำเภอพนัสนิคมเพื่อใช้เดินทางผ่านไปยังแหล่งธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรม เกิดความคับคั่งของการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนในตัวเมืองพนัสนิคม

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม ลักษณะเป็นถนนวงแหวนรอบตัวเมืองพนัสนิคม เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงโดยสำนักแผนงาน ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดีเดค คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม โดยมีผลการศึกษาดังนี้

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน อ.พนัสนิคม และ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

แนวเส้นทางโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 จากทางหลวงหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม) ถึงทางหลวงหมายเลข 315 (พนัสนิคม – ชลบุรี)

ตอนที่ 2 จากทางหลวงหมายเลข 315 (พนัสนิคม – ชลบุรี) ถึงทางหลวงชนบท สาย ชบ.3104

ตอนที่ 3 จากทางหลวงชนบท สาย ชบ.3104 ถึงทางหลวงหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม)

รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 41 กิโลเมตร


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย เลี่ยงเมืองพนัสนิคม
  2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และวิศวกรรม รวมทั้งผลตอบแทนก่อนการลงทุน
  3. เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th