งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554-2563 เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่ง โดยยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดปัญหาคอขวดและลดปัญหาการจราจรติดขัด
2. บูรณาการโครงข่ายการพัฒนาระบบทางพิเศษในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์
3. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรบนถนนพื้นราบและบนโครงข่ายทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
1. งานสำรวจสภาพภูมิประเทศตลอดแนวสายทาง จัดหาภาพถ่ายดาวเทียม
2. จัดทำแบบแปลนแนวเขตทาง งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. งานศึกษาวิเคราะห์และสำรวจทางด้านธรณีวิทยา สำรวจภาคสนามและตรวจสอบ
4. งานศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม ศึกษารูปแบบของทางพิเศษ โครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะสม ระบบการระบายน้ำ ขั้นตอนวิธีก่อสร้าง
5. งานออกแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
6. จัดทำเอกสารประกวดราคา
7. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th