งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม)

          ที่ตั้งโครงการฯ เป็นทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม) จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 4 เป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่จังหวัดทางภาคใต้ ทำให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่น

          ปัจจุบันทางแยกดังกล่าวได้ปรับปรุงเป็นสี่แยกที่มีไฟสัญญาณควบคุม แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การปรับปรุงบริเวณทางแยกโครงการฯ ให้เป็นทางแยกต่างระดับจะทำให้บรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบทางแยกจะต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายและแผนงานโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th