งานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย บ.คลองโคน - บ.บางตะบูน อ.เมืองบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม-เพชรบุรี

          กรมทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง เพื่อใช้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องภาคใต้ตอนบนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นการลงทุนทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศอีกช่องทางหนึ่ง และนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายสายรองในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้อีกทางหนึ่งด้วย กรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสาย บ.คลองโคน-บ.บางตะบูน อ.เมือง, บ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม, เพชรบุรี เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง และเนื่องจากสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ดินอ่อนมีอัตราการทรุดตัวสูง ดังนั้นรูปแบบในการก่อสร้างกำหนดเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาโดนการใช้เสาเข็มในการปรับปรุงโครงสร้างและเสถียรภาพคันทาง เพื่อให้ถนนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะมาใช้เพิ่มมากขึ้น และลดภาระการบำรุงรักษา

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th