โครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน ช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ (Standard Gauge)

          การศึกษาและออกแบบทางรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เส้นทางนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บาวชื่อ จะเป็นโครงข่ายทางรถไฟที่รองรับการขนส่งสินค้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศจีนตอนใต้ กับโครงข่ายทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่ชุมทางแก่งคอยและการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการศึกษาและออกแบบแนวเส้นทางดังกล่าวให้สามารถเชื่อโนงการขนส่งของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประตูการค้าหลักและด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยการศึกษาความเหมาะสมระบบรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ความกว้าง 1.435 เมตร ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เส้นทางนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดแนวเขตทาง เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุน ที่เหมาะสมของโครงการ และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงออกแบบกรอบรายละเอียดการประมาณการราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th