โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

          กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้มีความก้าวหน้าและลดการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบทั้งด้านภูมิศาสตร์และอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ทำให้มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและ/หรือศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค นอกจากประเทศสิงคโปรได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสายการบินในประเทศ รวมถึงสายการบินประเทศเพื่อนบ้านทีกำลังพัฒนาเศรษฐกิจและมีการขยายตัวด้านการบิน การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานจะทำให้เกิดการสร้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากฐานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ จึงช่วยกระตุ้นการเติมโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th