งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ

          กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 1020 และ 1290 บริเวณช่วงที่ผ่าน อ.เชียงของ มีการจราจรหนาแน่นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเขตทางในช่วง อ.เชียงของ ค่อนข้างจำกัด ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเป็นการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ของ อ.เชียงของ อีกทางหนึ่งด้วย

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th