งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-สระบุรี

วัตถุประสงค์ :

  1. ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และการเงิน ของโครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช – สระบุรี

  2. สำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของโครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช – สระบุรี

  3. ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช – สระบุรี โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด

  4. เผยแพร่ข้อมูลโครงการและจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน

  5. ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  6. จัดทำการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ของโครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช – สระบุรี

  7. จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช – สระบุรี ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกาศกำหนด


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th