งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย)

          ที่ตั้งโครงการฯ เป็นทางแยกจุดตัดทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 24 และทางหลวงหมายเลข 224 เป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณจุดตัดดังกล่าวมีปริมาณจราจรสูงขึ้น ปัจจุบันทางแยกดังกล่วงได้ปรับปรุงเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณควบคุม แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุบ้อยครั้ง การปรับปรุงบริเวณทางแยกโครงการฯ ให้เป็นทางแยกต่างระดับจะทำให้บรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบทางแยกต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th