ลงนามเซ็นสัญญางานจ้างสำรวจและออกแบบ
20 กรกฎาคม 2566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญา
งานจ้างสำรวจและออกแบบ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
ส่วนบริหารพัสดุและสัญญาโครงการ
อาคาร 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th