ร่วมลงนามเซ็นสัญญา "โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
17 กรกฎาคม 2566

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมลงนามเซ็นสัญญา "โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร"
ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th