การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
16 พฤษภาคม 2566

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร
ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข ๒ - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ อุดรธานี - บึงกาฬ
โดยจะมีการจัดตั้งเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2566 รวม 3 เวที ดังนี้
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
และวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเดอะวัน คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน โฮเทล จังหวัดบึงกาฬ
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th