ประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง (กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย) ณ โรงแรมแสนวิว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย นายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 79 คน
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th