การประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ
21 กรกฎาคม 2565

โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่ากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ได้ดำเนินจัดการประชุมกลุ่มย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
จำนวน 2 เวที
เวทีที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานราชการต่างๆ และ
เวทีที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ
โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางบริษัทฯ ที่ปรึกษาขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมประชุมดังกล่าวครับ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th