การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) - เวทีที่ 3
20 พฤษภาคม 2565

กรมทางหลวง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 (อุดรธานี - บึงกาฬ) เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งนี้จะจัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ รวม 3 เวที
เวทีที่ 3 : จัดประชุมในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 5 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้เกียรติเป็นประธาน

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th