เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลวันสงกรานต์
13 เมษายน 2560

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน “รดน้ำดำหัว เย็นทั่วองค์กร ขอพรปีใหม่ไทย” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้มีขึ้นทุกปีเพื่อความร่มเย็นและเป็นมงคลของพนักงานต่อไป
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th