พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU
8 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีในด้านวิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการสนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และสอดรับกับภารกิจที่บริษัทได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 52 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ





CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th