การจัดสัมมนารับฟังความเห็น
14 ธันวาคม 2564

สนข. จัดสัมมนารับฟังความเห็นโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธารา โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา จำนวนประมาณ 70 คน โดยการสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการฯ และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ทั้งนี้ สนข. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาของโครงการให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th