การจัดสัมมนารับฟังความเห็น
13 ธันวาคม 2564

สนข. จัดสัมมนารับฟังความเห็นโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา จำนวนประมาณ 90 คน โดยการสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการฯ และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทั้งนี้ สนข. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาของโครงการให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th